SSFCOM

Stichting Sociaal Fonds COM

“Je hebt er oog voor of je bent er blind voor. . . . . .”

ALS EEN SOBAT IN DE PROBLEMEN ZIT, MOET HIJ KUNNEN AANKLOPPEN BIJ EEN COLLEGA OUD-MARINIER, DIE DAAR OOG VOOR HEEFT “.

Dit was de strekking van een der eerste besluiten van de Landelijke bestuursvergadering van de kersverse vereniging “Contact Oud-Mariniers ” in oprichting.

Omdat er onder de sobats veel vragen en problemen van sociaal/financiële aard voorkwamen, is op 19 juni 1984 een afzonderlijke stichting opgericht:
Stichting Sociaal Fonds COM

Het kan voorkomen dat je – door welke oorzaak dan ook – in de financiële problemen bent geraakt. Ie hebt dan geld nodig en soms is dat er gewoon niet! Wanneer alle pogingen om aan dat geld te komen mislukken, zijn er voor militairen, ex-militairen en hun nagelaten betrekkingen uiteindelijk nog de militaire steunfondsen. Geen liefdadigheid, maar materiële erkenning voor bewezen diensten.

Er zijn in Nederland ruim twintig militaire fondsen; fondsen die voor alle krijgsmachtdelen werken zoals:Fonds 1815 en de Prins Bernhard Stichting en fondsen die krijgsmachtdeel gebonden zijn zoals het Van Weerden Poelman Fonds (Luchtmacht), het Karel Doorman fonds (Marine), Stichting Sociaal Fonds Contact Oud Mariniers etc. etc.
Als andere (financiële) mogelijkheden uitgeput zijn, kunnen de militaire fondsen dikwijls nog een helpende hand bieden. Dit vanuit de solidariteit, kameraadschap en lotsverbondenheid.

Het bestuur bestaat uit 5 oud mariniers, die kundig zijn op het gebied van sociaal-financiële problemen Daarnaast beschikt het bestuur over een aantal rapporteurs ,eveneens oud-mariniers, die de financiële hulpvraag onderzoeken en daarover rechtstreeks rapporteren aan het bestuur.

WAT DOET DE STICHTING?

Het verstrekt giften, als gevolg van onverwachte situaties, zoals ziekte, ongeval, overlijden en dergelijke;
Het Verstrekt renteloze leningen, indien andere officiële instanties hierin niet voorzien; naar gelang de situatie wordt er ook wel een combinatie van een gift en renteloze lening verstrekt. (Renteloze lening moet in  maximaal 24 maanden afgelost zijn).
Het verstrekt adviezen en geeft begeleiding in vastgelopen financiële situaties en treedt desgevraagd en zo nodig hierbij in overleg met schuldeisers, kredietverstrekkers etc.

VOOR WIE WERKT DE STICHTING?

De Stichting werkt voor alle oud-mariniers en hun nabestaandendie vragen/problemen hebben van financiële aard en waarvoor zij zelf geen oplossing(hebben) kunnen vinden.

HOE WERKT DE STICHTING?

De Stichting beschikt over een eigen kapitaal, waaruit binnen bepaalde grenzen (statuten) financiële hulp verleend kan worden.
Daarnaast kan het bestuur een beroep doen op andere daarvoor in aanmerking komende militaire fondsen indien het bedrag voor de benodigde financiële hulp voor onze Stichting te hoog is.
Nadat telefonisch of schriftelijk een aanvraag om financiële hulp bij de secretaris is binnengekomen en is doorgesproken, wordt desgevraagd de aanvraag voorgelegd aan een rapporteur die met de aanvrager/aanvraagster een afspraak maakt voor een huisbezoek.
Tijdens het huisbezoek onderzoekt rapporteur met belanghebbende de financiële problematiek en verzamelt gegevens die nodig zijn voor een sociaal-financieel rapport en legt dit, al dan niet met een advies, ter beoordeling voor aan het bestuur.
Het bestuur bespreekt de binnengekomen rapporten en neemt beslissingen over de hulpvragen. Bij acute financiële nood kan, na overleg met de bestuursleden, ook telefonisch beslist worden.
De aanvrager/aanvraagster wordt van de beslissing van het bestuur schriftelijk op de hoogte gebracht

Financiële hulpverlening is altijd maatwerk !
Elke achtergrond, elke oorzaak en elke situatie is weer anders. Daarom wordt iedere aanvraag om financiële hulp met grote zorgvuldigheid bekeken en afzonderlijk beoordeeld.

Uiteraard worden de aanvragen zeer vertrouwelijk behandeld en hoeft bet bestuur aan niemand verantwoording af te leggen, omdat wij een eigen Stichting zijn.

WIJ ZIJN ER OOK VOOR U!

Frank Aaldering
Voorzitter SSFCOM

Contactgegevens SSFCOM;

Secretaris SSFCOM
Andre.W. Meijer
06-53561079
andre@wemmenhove.net